WEFIX Plantering

Plantering av träd innebär en process av val av trädsort och planteringsplats. Till detta hör vården av planteringen vilket innefattar både efterskötsel som bevattning. För att få det resultat ni önskar, kontakta gärna oss på WEFIX och våra kompetenta arborister som hjälper er.

Plantering av träd är viktigt och fyller många funktioner. Några exempel på fördelar med trädplantering är att det undviker och minimerar risken för erosion, det bidrar till att skapa livsmiljöer för djur- och växtarter samt att rötterna binder vatten vilket minskar risken för översvämning. Dessutom är träd viktiga av estetiska skäl särskilt i stadsmiljöer för att skapa en välmående stad med tillgång till grönområden.

Hantering av planteringen är mycket viktigt för trädets välmående. Med hjälp av vår kunskap på WEFIX kan vi hjälpa er att välja rätt lokalisering för rätt typ av träd vilket ger de ideala förutsättningarna för trädets utveckling och tillväxt.

Hur trädet planteras och sköts efteråt är också viktigt vilket vi har goda kunskaper om och fleråriga erfarenheter från. WEFIX erbjuder plantering, efterskötsel samt bevattning av trädet som sammantaget förser er med förutsättningarna för en lyckad plantering.

Certifikat

Alla våra anställda är utbildade trädvårdare, genom ISA eller ETW som är en standard för arborister.

För varje träd vi fäller planterar vi två nya!